본문 바로가기

추천 검색어

실시간 인기 검색어

베트남인을 위한 한국어 2

진한엠앤비

2024년 04월 30일 출간

종이책 : 2024년 02월 29일 출간

(개의 리뷰)
( 0% 의 구매자)
eBook 상품 정보
파일 정보 pdf (36.52MB)
ISBN 9791129052452
지원기기 교보eBook App, PC e서재, 리더기, 웹뷰어
교보eBook App 듣기(TTS) 불가능
TTS 란?
텍스트를 음성으로 읽어주는 기술입니다.
 • 전자책의 편집 상태에 따라 본문의 흐름과 다르게 텍스트를​ 읽을 수 있습니다.
 • 이미지 형태로 제작된 전자책 (예 : ZIP 파일)은 TTS 기능을 지원하지 않습니다.

PDF 필기가능 (Android, iOS)
소득공제
소장
정가 : 38,000원

쿠폰적용가 34,200

10% 할인 | 5%P 적립

이 상품은 배송되지 않는 디지털 상품이며,
교보eBook앱이나 웹뷰어에서 바로 이용가능합니다.

카드&결제 혜택

 • 5만원 이상 구매 시 추가 2,000P
 • 3만원 이상 구매 시, 등급별 2~4% 추가 최대 416P
 • 리뷰 작성 시, e교환권 추가 최대 200원
시리즈 전체 2
베트남인을 위한 한국어 2
38,000
베트남인을 위한 한국어 1
38,000

작품소개

이 상품이 속한 분야

이 교재는 고용허가제 한국어능력시험을 대비하는 데 도움을 주기 위해 집필된 『한국어 표준교재 개정판』을 집에서 스스로 공부할 수 있도록 개발한 책입니다.
특히 베트남 사람들이 한국어를 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 현지의 언어 및 사회·문화적 환경에 맞추어 개발한 자가학습 교재입니다. 이러한 이유로 교재의 앞부분에는 베트남어와 한국어의 차이점을 간략히 정리하여 제시하였습니다.
Đâ làcuố giá trìh đượ biê soạ dự trê bả sử đổ củ 『Giá trìh tiếg Hà tiê chuẩ』nhằ giú ngườ họ cóthểtựmìh họ ởnhà chuẩ bịcho kìthi năg lự tiếg Hà theo chếđộcho phé tuyể dụg lao độg. Đặ biệ, đâ làcuố giá trìh tựhọ đượ thiế kếphùhợ vớ ngô ngữvàbố cảh vă hó xãhộ Việ Nam giú ngườ Việ Nam cóthểhọ tiếg Hà mộ cáh dễdàg vàthúvịhơ. Vớ nhữg lído nà, phầ đầ củ giá trìh, chúg tô đãtổg hợ sơlượ vàđư ra nhữg để khá nhau cơbả giữ tiếg Hà vàtiếg Việ.
이 교재는 먼저 현지에 한국어 교육기관과 한국어 교사가 없다는 점을 감안하여 참고서의 역할을 하는 친절한 교재가 되도록 애를 썼습니다.
또한 한국어를 연습할 기회가 많지 않다는 환경을 고려하여 익힘책의 기능을 하도록 하였으며, 나아가 EPS-TOPIK을 준비할 수 있도록 구성하였습니다.
이렇게 구성된 교재는 가상의 교사를 설정하여 학습 안내를 하도록 하였습니다. 특히 ‘한글 익히기’ 단원과 과마다 수록되어 있는 문법 항목에 대한 설명은 베트남어로 녹음을 하여 제시함으로써 이해를 돕고자 하였습니다. 이 교재의 특징을 대화, 어휘 등 항목별로 나누어 살펴보면 다음과 같습니다.
Khi biê soạ, chúg tô đãxem xé đế mộ để, đólàkhôg cócơquan giá dụ tiếg Hà cũg nhưgiá viê tiếg Hà tạ nướ sởtạ nê chúg tô đãcốgắg thiế kếđểcuố giá trìh đóg vai trònhưmộ cuố sáh tham khả. Bê cạh đó do khôg cónhiề cơhộ luyệ tậ tiếg Hà nê chúg tô đãchútrọg đế kĩnăg củ mộ cuố sáh luyệ tậ vàbiê soạ sáh đểngườ họ cóthểchuẩ bịcho kìthi EPS-TOPIK. Vớ mụ đíh nhưvậ, chúg tô đãxâ dựg mộ nhâ vậ giá viê giảtưởg đểhướg dẫ cho ngườ họ. Đặ biệ, nộ dung ‘Tì hiể bộchữHangeul’ vàphầ giả thíh ngữphá trong mỗ bà họ đượ ghi â tiếg Việ đểgiú ngườ họ dễhiể hơ. Phầ phụlụ bao gồ danh mụ từvựg vàbảg chia độg từtíh từgiú ngườ họ tra cứ thuậ tiệ hơ.
한국에 대한 이해 Tì hiể vềHà Quố
31. 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요
Quêhươg tô cókhôg khítrong làh hơ Seoul.
32. 복날에는 삼계탕을 먹어요
Chúg tô ă mó gàtầ sâ và ngà nóg nhấ củ mù hè
33. 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요
Bạ cóthểtrả nghiệ là báh Songpyeon.
34. 아기 옷을 선물하는 게 어때요?
Tặg quầ á cho trẻcon là quà thìthếnà?
35. 한국 드라마가 재미있잖아요
Phim Hà Quố rấ hay mà

직장문화 Vă hó nơ là việ
36. 단정한 모습이 좋아 보여요
Nhì anh thậ gọ gàg, chỉh tề
37. 출입문을 꼭 닫읍시다
Hã đóg cử ra và.
38. 일할 맛이 나요
Tô thấ hứg thúkhi là việ.
39. 오늘 회식을 하자고 해요
Hô nay,hã cùg ă liê hoan.
40. 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요
Nế bạ cả thấ khôg thoả má thìđóchíh làhàh vi quấ rố tìh dụ.

직장생활 Sinh hoạ nơ là việ
41. 드라이버로 해 보세요
Hã thửdùg tuố-nơví xem.
42. 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요?
Anh cóbiế sửdụg má nà nhưthếnà khôg?
43. 철근을 옮겨 놓으세요
Hã di chuyể thé xoắ.
44. 페인트 작업을 했거든요
Bở vìtô đãsơ.
45. 호미를 챙겼는데요
Tô đãmang theo cuố tay nhỏrồ.
46. 더 신경 쓰도록 하자
Chúg ta hã chúýhơ nhé
47. 재고를 파악하는 것이 중요해요
Việ kiể kho rấ quan trọg.
48. 다치지 않도록 조심하세요
Hã cẩ thậ đừg đểbịthươg.
49. 안전화를 안 신으면 다칠 수 있어요
Anh cóthểbịthươg nế khôg đ già bả hộ
50. 열심히 해 준 덕분이에요
Đólànhờcôđãlà việ chă chỉ

법령 및 제도 Luậ phá vàchếđộ
51. 한국에 가서 일을 하고 싶은데요
Tô muố đế Hà Quố là việ.
52. 근로 조건이 좋은 편이에요
Đề kiệ là việ khátố.
53. 외국인 등록을 하러 가요
Đ là thủtụ đăg kýngườ nướ ngoà.
54. 보험금을 신청하려고요
Dựđịh yê cầ tiề bả hiể.
55. 급여 명세서를 확인해 보세요
Bạ hã kiể tra bảg lươg.
56. 이번 여름 휴가 계획은 세웠어?
Anh đãlê kếhoạh nghỉhèlầ nà chư?
57. 사업장을 변경하고 싶은데
Tô muố thay đổ chỗlà.
58. 체류 기간을 연장한 후에 꼭 신고해야 해
Sau khi gia hạ thờ gian cưtrúbạ cầ phả khai bá cưtrúlạ.

직장생활용어 Từchuyê dùg nơ là việ
59. 산업 안전 Ⅰ
An toà côg nghiệ I
60. 산업 안전 Ⅱ
An toà côg nghiệ II

부록 Phụlụ
색인
Danh mụ từvựg
불규칙 용언 활용표
Bảg chia vịtừbấ quy tắ

이 상품의 총서

Klover리뷰 (0)

Klover리뷰 안내
Klover(Kyobo-lover)는 교보를 애용해 주시는 고객님들이 남겨주신 평점과 감상을 바탕으로, 다양한 정보를 전달하는 교보문고의 리뷰 서비스입니다.
1. 리워드 안내
구매 후 90일 이내에 평점 작성 시 e교환권 100원을 적립해 드립니다.
 • - e교환권은 적립일로부터 180일 동안 사용 가능합니다.
 • - 리워드는 1,000원 이상 eBook, 오디오북, 동영상에 한해 다운로드 완료 후 리뷰 작성 시 익일 제공됩니다.
 • - 리워드는 한 상품에 최초 1회만 제공됩니다.
 • - sam 이용권 구매 상품 / 선물받은 eBook은 리워드 대상에서 제외됩니다.
2. 운영 원칙 안내
Klover리뷰를 통한 리뷰를 작성해 주셔서 감사합니다. 자유로운 의사 표현의 공간인 만큼 타인에 대한 배려를 부탁합니다. 일부 타인의 권리를 침해하거나 불편을 끼치는 것을 방지하기 위해 아래에 해당하는 Klover 리뷰는 별도의 통보 없이 삭제될 수 있습니다.
 • 도서나 타인에 대해 근거 없이 비방을 하거나 타인의 명예를 훼손할 수 있는 리뷰
 • 도서와 무관한 내용의 리뷰
 • 인신공격이나 욕설, 비속어, 혐오 발언이 개재된 리뷰
 • 의성어나 의태어 등 내용의 의미가 없는 리뷰

구매 후 리뷰 작성 시, e교환권 100원 적립

문장수집

문장수집 안내
문장수집은 고객님들이 직접 선정한 책의 좋은 문장을 보여 주는 교보문고의 새로운 서비스 입니다. 교보eBook 앱에서 도서 열람 후 문장 하이라이트 하시면 직접 타이핑 하실 필요 없이 보다 편하게 남길 수 있습니다. 마음을 두드린 문장들을 기록하고 좋은 글귀들은 ‘좋아요’ 하여 모아보세요. 도서 문장과 무관한 내용 등록 시 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.
리워드 안내
 • 구매 후 90일 이내에 문장 수집 등록 시 e교환권 100원을 적립해 드립니다.
 • e교환권은 적립일로부터 180일 동안 사용 가능합니다.
 • 리워드는 1,000원 이상 eBook에 한해 다운로드 완료 후 문장수집 등록 시 제공됩니다.
 • 리워드는 한 상품에 최초 1회만 제공됩니다.
 • sam 이용권 구매 상품 / 선물받은 eBook / 오디오북·동영상 상품/주문취소/환불 시 리워드 대상에서 제외됩니다.

구매 후 문장수집 작성 시, e교환권 100원 적립

  교보eBook 첫 방문을 환영 합니다!

  신규가입 혜택 지급이 완료 되었습니다.

  바로 사용 가능한 교보e캐시 1,000원 (유효기간 7일)
  지금 바로 교보eBook의 다양한 콘텐츠를 이용해 보세요!

  교보e캐시 1,000원
  TOP
  신간 알림 안내
  베트남인을 위한 한국어 시리즈 신간 알림이 신청되었습니다.
  신간 알림 안내
  베트남인을 위한 한국어 시리즈 신간 알림이 취소되었습니다.
  리뷰작성
  • 구매 후 90일 이내 작성 시, e교환권 100원 (최초1회)
  • 리워드 제외 상품 : 마이 > 라이브러리 > Klover리뷰 > 리워드 안내 참고
  • 콘텐츠 다운로드 또는 바로보기 완료 후 리뷰 작성 시 익일 제공
  감성 태그

  가장 와 닿는 하나의 키워드를 선택해주세요.

  사진 첨부(선택) 0 / 5

  총 5MB 이하로 jpg,jpeg,png 파일만 업로드 가능합니다.

  신고/차단

  신고 사유를 선택해주세요.
  신고 내용은 이용약관 및 정책에 의해 처리됩니다.

  허위 신고일 경우, 신고자의 서비스 활동이 제한될 수
  있으니 유의하시어 신중하게 신고해주세요.


  이 글을 작성한 작성자의 모든 글은 블라인드 처리 됩니다.

  문장수집 작성

  구매 후 90일 이내 작성 시, e교환권 100원 적립

  eBook 문장수집은 웹에서 직접 타이핑 가능하나, 모바일 앱에서 도서를 열람하여 문장을 드래그하시면 직접 타이핑 하실 필요 없이 보다 편하게 남길 수 있습니다.

  P.
  베트남인을 위한 한국어 2
  저자 모두보기
  낭독자 모두보기
  sam 이용권 선택
  님이 보유하신 이용권입니다.
  차감하실 sam이용권을 선택하세요.
  sam 이용권 선택
  님이 보유하신 이용권입니다.
  차감하실 sam이용권을 선택하세요.
  sam 이용권 선택
  님이 보유하신 프리미엄 이용권입니다.
  선물하실 sam이용권을 선택하세요.
  결제완료
  e캐시 원 결제 계속 하시겠습니까?
  교보 e캐시 간편 결제
  sam 열람권 선물하기
  • 보유 권수 / 선물할 권수
   0권 / 1
  • 받는사람 이름
   받는사람 휴대전화
  • 구매한 이용권의 대한 잔여권수를 선물할 수 있습니다.
  • 열람권은 1인당 1권씩 선물 가능합니다.
  • 선물한 열람권이 ‘미등록’ 상태일 경우에만 ‘열람권 선물내역’화면에서 선물취소 가능합니다.
  • 선물한 열람권의 등록유효기간은 14일 입니다.
   (상대방이 기한내에 등록하지 않을 경우 소멸됩니다.)
  • 무제한 이용권일 경우 열람권 선물이 불가합니다.
  이 상품의 총서 전체보기
  네이버 책을 통해서 교보eBook 첫 구매 시
  교보e캐시 지급해 드립니다.
  교보e캐시 1,000원
  • 첫 구매 후 3일 이내 다운로드 시 익일 자동 지급
  • 한 ID당 최초 1회 지급 / sam 이용권 제외
  • 네이버 책을 통해 교보eBook 구매 이력이 없는 회원 대상
  • 교보e캐시 1,000원 지급 (유효기간 지급일로부터 7일)
  구글북액션을 통해서 교보eBook
  첫 구매 시 교보e캐시 지급해 드립니다.
  교보e캐시 1,000원
  • 첫 구매 후 3일 이내 다운로드 시 익일 자동 지급
  • 한 ID당 최초 1회 지급 / sam 이용권 제외
  • 구글북액션을 통해 교보eBook 구매 이력이 없는 회원 대상
  • 교보e캐시 1,000원 지급 (유효기간 지급일로부터 7일)